เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Travel License : 11/07206

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะฝั่งซ้ายเสฉวน 9วัน 8คืน (TG)

ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะฝั่งซ้ายเสฉวน 9วัน 8คืน (TG)

ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะฝั่งซ้ายเสฉวน 9วัน 8คืน (TG)

เที่ยวจีน ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะฝั่งซ้ายเสฉวน 9วัน 8คืน สี่ดรุณี ตานปา ถ่ากง หลี่ถัง หย่าติง เต้าเฉิง คังติ้ง มู่เก๋อชั่ว เข้าอุทยานหย่าติง 2 ครั้ง ในช่วงเวลาดีที่สุด สวยที่สุด ใบไม้เปลี่ยนสี

รหัสทัวร์

CN_TG00142

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

76,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

76,900฿

11-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

76,900

-

-

14,000

-

-

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-ซอยกว้างซอยแคบ-อาหารสมุนไพร-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Day : 2

เฉิงตู-ภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว-เมืองตานปา

Day : 3

เมืองตานปา-หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจวี-ทุ่งหญ้าถ่ากง-อารามถ่ากงซื่อ

Day : 4

ถ่ากง-ซินตูเฉียว-หย่าเจียง-เมืองหลี่ถัง-ตัวเมือง+วัดหลี่ถัง-หย่าติง

Day : 5

อุทยานหย่าติง (เข้าครั้งที่ 1)-อารามชงกู่ซื่อ-ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ลั่วหรง-ภูเขาหิมะสามพระโพธิสัตว์-ทะเลสาบน้ำนม-ทะเลสาบห้าสี

Day : 6

อุทยานหย่าติง (เข้าครั้งที่ 2)-ทะเลสาบไข่มุก-ป่าแม่น้ำปังเหอ-ทุ่งหญ้าแดงชางตุย-เต้าเฉิง

Day : 7

เต้าเฉิง-หย่าเจียง-คังติ้ง

Day : 8

คังติ้ง-อุทยานมู่เก่อชั่ว-เฉิงตู

Day : 9

เฉิงตู-อาหารกวางตุ้ง-สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง