เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Travel License : 11/07206

หน้าแรก

/

ทัวร์อิหร่าน

/

ทัวร์อิหร่าน Iran Spectacular Persia 8วัน 6คืน (W5)

ทัวร์อิหร่าน Iran Spectacular Persia 8วัน 6คืน (W5)

ทัวร์อิหร่าน Iran Spectacular Persia 8วัน 6คืน (W5)

เที่ยวอิหร่าน 8วัน 6คืน ความวิจิตรแห่งเปอร์เซีย เที่ยวครบสถานที่ไฮไลท์ เตหะราน พระราชวัง Saad Abad พระราชวังเนียราวาน พระราชวังโกเลสตาน Iran Mall หอคอยออซอดี ซีราช สุเหร่าสีชมพู Ali Ibn Hamza Shrine E-RAM GARDEN สุสานฮาเฟซ ป้อมคาริมข่าน เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส สุสาน 4 กษัตริย์ อิฟาฮาน พระราชวังเชเฮล โชตุน วิหารแวงค์ จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน พระราชวังอาลี คาปู สะพานคาจู สะพานซีโอ เซโปล หมู่บ้านอะบียาเน่ห์

รหัสทัวร์

IR_W500009

ประเทศ

อิหร่าน

กำหนดการเดินทาง

01 พ.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

65,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Mahan Air

ก.ย. 67

65,900฿

18-25

ต.ค. 67

65,900฿

09-16

65,900฿

23-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

65,900

-

-

15,000

-

-

16

09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

65,900

-

-

15,000

-

-

16

23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

65,900

-

-

15,000

-

-

160

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงเตหะราน (ประเทศอิหร่าน)

Day : 2

กรุงเตหะราน - พระราชวัง SAAD ABAD - พระราชวังเนียวาราน

Day : 3

กรุงเตหะราน - ชีราช - อนุสรณ์สถานท่านเฮเฟซ - ป้ิอมคาริม ข่าน - สวนอีเเรม

Day : 4

สุเหร่าสีชมพู - สุเหร่า Ali Ibn Hamza Shrine - เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส - สุสาน 4 กษัตริย์ - อิสฟานฮาน

Day : 5

วิหานเเวงค์ - พระราชวังเซเฮล โซตุน - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - พระราชวังอาลี คาปู - สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน - สะพานคาจู

Day : 6

หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - หอคอยออซอดี - กรุงเตหะราน

Day : 7

พระราชวังโกเลสตาน - IRAN MALL

Day : 8

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง